Kungsängslilja

Medborgarforum och visionsworkshopar

Under hösten pågår arbetet med den samskapande process där ankarbyggarna tillsammans med Uppsala kommun och medborgarna arbetar fram hur den nya stadsdelen ska utformas.

Arbetet leder fram till en Visionsmanual, som beskriver den förankrade visionen för stadsdelen och som ligger till grund för detaljplanearbetet som planeras att inledas i början av 2024. Detta dokument kommer även att delas med nya aktörer som kommer in i arbetet med den nya stadsdelen längre fram, som en utgångspunkt för arbetet med att utforma en hållbar stadsdel.

Medborgarforum 1
Det första medborgarforumet genomfördes under juni-september 2023 och bestod av två delar:

Medborgarforum 1.1
Möte med medborgarna i Uppsala kommuns dialogvagn vid Linnés Sävja 19-21 juni.

Medborgarforum 1.2
Digital dialog med samma inriktning på frågor som vid dialogvagnen. Att dialogen även genomförs digitalt är för att kunna bjuda in brett och att fler perspektiv ska få höras. Inbjudan gick ut till alla medborgare i närområdet – drygt 600 personer.

Syftet med Medborgarforum 1 var att på bred front samla in information och synpunkter från medborgarna för att veta mer om vad de tycker om platsen i dag, hur de använder närområdet och hur området, baserat på kommunens planer, skulle kunna förbättras i framtiden.

Resultat
Sammanställning möte och workshop med djupintervjurespondenter (pdf)
Sammanställning av Medborgarforum 1.1 – Dialogvagn (pdf)
Sammanställning av Medborgarforum 1.2 – Digital dialog (pdf)

Medborgarforum 2
Medborgarforum 2 och 3 genomförs i seminarieform, där Uppsala kommun och ankarbyggarna lyssnar in den inbjudna gruppens behov, tankar och idéer kring Stadsdelsnod Sävja och aktörerna workshopar tillsammans kring olika lösningar och vad de kan betyda för framväxten av den nya stadsdelen. Dessa tillfällen bygger vidare på Medborgarforum 1 och inbjudan har i första hand gått ut till de personer som deltagit där. För att processen ska bli så bra som möjligt bör du som deltog i Medborgarforum 2 även vara inställd på att delta i Medborgarforum 3.

Medborgarforum 2.1
Seminarium genomfört 9 oktober. För att fler skulle ha möjlighet att delta i processen lades därefter ett extra tillfälle till.

Medborgarforum 2.2
Seminarium genomfört 6 november.

Resultat
Sammanställning av Medborgarforum 2.1 – 9 oktober (pdf)
Sammanställning av Medborgarforum 2.2 – 6 november (pdf)

Medborgarforum 3
Även Medborgarforum 3 arrangeras i seminarieform, som är planerat att genomföras 4 december. För att seminarierna ska kunna genomföras så effektivt som möjligt krävs att anmälan sker i förtid. Om du deltagit tidigare under processen och trots det inte fått en inbjudan, eller om du inte tidigare deltagit men önskar ansluta till processen, kontakta oss så löser vi det i mån av plats. Vid högt deltagarintresse kan det bli aktuellt att dela upp även detta forum i två tillfällen. I så fall genomförs det andra tillfället senare i december.

Visionsworkshop
Visionsworkshoparna är ankarbyggarna och kommunens forum för att i nära dialog hantera knäckfrågor samt utveckla projektets vision och skapa förutsättningar för ett lyckat och välförankrat projekt. Detta arbete pågår parallellt med medborgarforumen och ger i en iterativ process ökad gemensam kunskap hos och mellan medborgare, kommun och ankarbyggare. Inhämtade kunskaper och synpunkter från medborgarforum och visionsworkshopar förs sedan in i projektet och formar den visionsmanual som beskriver Stadsdelsnod Sävja

Resultat
Sammanställning av Visionsworkshop 1 – 27 september (pdf)

Översikt